opc_loader

Vloeibaar Chloor 5 liter (6kg)

Vloeibaar chloorgehalte, 5 liter (6kg), ongestabiliseerd met 13% actief chloorgehalte, zeer effectieve waterdesinfectie voor zwembaden, whirlpools en zwemspa's

DIN EN 901

Cyanuurzuurvrij !!

Vloeibaar chloor ondersteunt u bij de optimale desinfectie van water in whirlpools, zwemspa's en zwembaden.

Onze gebruiksklare chlooroplossing heeft een actief chloorgehalte van 13%.

Om een ​​ideaal effect potentieel te kunnen garanderen, let in het toepassingsgebied op een pH-waarde van 7,0-7,4.

Alleen voor gebruik in doseersystemen.

Samenstelling werkzame stof: 13 g actief chloor per 100 g vloeibaar concentraat

(Prijs excl. btw) 11,24
13,60

Verwacht

Voorraad
Voorraad:
  0  items
Beschrijving

Gebruik biociden zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.

Aanbevolen dosering per 1000L water:

Eerste vulling: 30-50 ml vloeibaar chloor, volgende doseringen: dagelijks 2-5 ml na gebruik

Houd er rekening mee dat de aanbevolen dosering afhankelijk is van de duur en frequentie van gebruik van het water. De vervolgdosering moet altijd met een geschikte chloortest worden bepaald.

Extra informatie

Gevarenwaarschuwingen: 

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige irritatie van de huid en ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Vergiftig voor in het water levende organismen, met langetermijneffecten. Vormt giftige gassen bij contact met zuren. Voorzichtigheid! Niet samen met andere producten gebruiken omdat er gevaarlijke gassen (chloor) kunnen vrijkomen.

Veiligheidsinstructies: 

Buiten bereik van kinderen bewaren. Stof/nevel/damp/aërosol niet inademen. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gezichtsbescherming. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water wassen / douchen. 

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Ga door met spoelen. Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts. Op een goed geventileerde plaats wachten. Blijf kalm. 

Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.